Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

X. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần
xuống
Đ. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Lời nguyện: Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống / soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ; thì nay chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống / an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên