January 5, 2020
57 Lễ Hiển LinhPhanxicô
475 Thánh Vịnh 71 - Lễ Hiển Linhhvh
58 Lễ Hiển Linh - AlleluiaKhông Có Tên
59 Mục Đồng Kia ƠiPhạm Xuân Chiến
831 Mau Chân Đi Về BêlemHải Nguyễn
200 Kính Mừng MẹMartino

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên