Hồ Xuân Hương
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi.
Nầy của Xuân Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
Đề Đền Sầm Nghi Đống | Bánh Trôi Nước

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên