Hồ Xuân Hương
Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Mời Trầu | Con Ốc Nhồi

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên