Sinh hạ tại Toscane và đại phó tế ở Roma. Năm 440, Người được giáo sĩ và toàn dân Chúa ở Roma bầu lên ngôi Giáo Hoàng mang danh hiệu Lêô Đệ Nhất. Ngài giữ một vai trò số một trong cuộc giao tranh với các nhóm lạc giáo đang lung lạc cộng đoàn dân Chúa, nhất là trong vấn đề bản tính của Chúa Giêsu. Ertychès chỉ nhận trong đức Giêsu Kitô một bản tính duy nhất, là bản tính Thiên Chúa (Lạc giáo nhất tính Monophysite) và đã họp được một công đồng giả hiệu mang tên Ephêsô (449). Đức Lêô liền gửi một lá thư thời danh cho Giám mục Flavien ở Constantinople, để trình bày giáo lý hai bản tính, nhân tính và thiên tính trong một ngôi vị là Đức Giêsu. Tuy nhiên các vị đặc sứ của Ngài tại công đồng bị lăng nhục và Eutychès thắng. Hai năm sau, đức Lêô, tại công đồng Chaleédoine (451) đã công bố và được chấp nhận giáo lý song tính của Chúa Kitô. Dầu vậy, nhiều nhóm ly khai đã tách rời Lamã và tồn tại cả đến ngày nay như giáo hội ly khai Armenie, Jacobites và Copte. Ngài hoạt động trong nhiều lãnh vực. Tại Lamã, Ngài triệt bỏ thành tích ngoại giáo, xây dựng Giáo Hội. Ngài vận động để Attila rời khỏi Ý, quân Vandales nể sợ người Lamã, tuy không cản được các vụ cướp bóc. Người đề cao quyền của Toà Thánh tại xứ Gaule, Tây Ban Nha và Phi Châu và khẳng định rằng quyền tối thượng của Giáo Hoàng dựa trên Thánh Kinh do Thiên Chúa trao ban. Người gây ảnh hưởng lớn qua lời thuyết giảng và thư luân lưu. Vì thế, cùng với đức Grêgorio I, Ngài được lịch sử gọi là Giáo Hoàng Cả. Người là tiến sĩ hội thánh. (1754)
            Lễ nhớ: 10 tháng 11.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên