Nguyễn Trãi
Phần III

Ta dda^y:

Nu'i Lam so+n da^'y nghi~a
Cho^'n hoang da~ nu+o+ng mi`nh
Nga^~m thu` lo+'n ha' ddo^.i tro+`i chung
Ca(m gia(.c nu+o+'c the^` kho^ng cu`ng so^'ng
DDau lo`ng nhu+'c o'c, cho^'c dda` mu+o+`i ma^'y na(m tro+`i
Ne^'m ma^.t na(`m gai, ha' pha?i mo^.t hai so+'m to^'i.
Que^n a(n vi` gia^.n, sa'ch lu+o+.c thao suy xe't dda~ tinh,
Nga^~m tru+o+'c dde^'n nay, le~ hu+ng phe^' dda('n ddo ca`ng ky~.
Nhu+~ng tra(`n tro.c trong co+n mo^.ng mi.,
Chi? ba(n khoa(n mo^.t no^~i ddo^` ho^`i
Vu+`a khi co+` nghi~a da^'y le^n,
Chi'nh lu'c qua^n thu` ddang ma.nh.


La.i nga(.t vi`:

Tua^'n kie^.t nhu+ sao buo^?i so+'m,
Nha^n ta`i nhu+ la' mu`a thu,
Vie^.c bo^n ta^?u thie^'u ke? ddo+? dda^`n,
No+i duy a'c hie^'m ngu+o+`i ba`n ba.c,
Ta^'m lo`ng cu+'u nu+o+'c,

va^~n dda(m dda(m muo^'n tie^'n ve^` DDo^ng,

Co^~ xe ca^`u hie^`n,

thu+o+`ng cha(m cha('m co`n da`nh phi'a ta?.


The^' ma`:

Tro^ng ngu+o+`i, ngu+o+`i ca`ng va('ng bo'ng,

mi.t mu` nhu+ nhi`n cho^'n be^? kho+i.

Tu+. ta, ta pha?i do^'c lo`ng,

vo^.i va~ ho+n cu+'u ngu+o+`i che^'t ddo'i.

Pha^`n vi` gia^.n qua^n thu` ngang do.c,
Pha^`n vi` lo va^.n nu+o+'c kho' kha(n,
Khi Linh So+n lu+o+ng he^'t ma^'y tua^`n,
Lu'c Kho^i Huye^.n qua^n kho^ng mo^.t ddo^.i.
Tro+`i thu+? lo`ng trao cho me^.nh lo+'n
Ta ga('ng tri' kha('c phu.c gian nan.
Bình Ngô Đại Cáo | Bình Ngô Đại Cáo

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên