Nguyễn Du
câu 1051 đến 1066
1055. Chung quanh những nước non người,
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.
Ngậm ngùi rũ bước rèm châu,
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần.
Một chàng vừa trạc thanh xuân,
1060. Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng.
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.
Bóng nga thấp thoáng dưới mành,
Trông chàng, nàng cũng ra tình đeo đai.
1065. "Than ôi ! sắc nước hương trời,
"Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây ?
"Giá đành trong nguyệt trên mây,
"Hoa sao, hoa khéo đọa đày bấy hoa ?
"Nổi gan riêng giận trời già,
1070. "Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng ?
"Thuyền quyên ví biết anh hùng,
"Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi !"
Song thu đã khép cánh ngoài,
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh.
1075. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
Cám lòng chua xót, nhạt tình chơ vơ.
Những là lần lữa nắng mưa,
Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi ?
Đánh liều nhắn một hai lời,
1080. Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân.
Mảnh tiên kể hết xa gần,
Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loàị
Tan sương vừa rạng ngày mai,
Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang.
1085. Trời tây lãng đãng bóng vàng,
Phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi.
Mở xem một bức tiên mai,
Rành rành "tích việt" có hai chữ đề.
Lấy trong ý tứ mà suy:
1090. "Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng ?"
Chim hôm thoi thót về rừng,
Giá trà mi đã ngậm trăng nửa vành.
Tường đông lay động bóng cành,
Rẽ song, đã thấy Sở Khanh lẻn vàọ
1095. Sượng sùng đánh dạn ra chào,
Lạy thôi, nàng mới rỉ trao ân cần.
Rằng: "Tôi bèo bọt chút thân,
"Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh.
"Dám nhờ cốt nhục tử sinh,
1100. "Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau !"
Lặng ngồi, lẩm nhẩm gật đầu:
"Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng !
"Nàng đà biết đến ta chăng,
"Bể trầm luân, lấp cho bằng mới thôi !"
1105. Nàng rằng: "Muôn sự ơn người,
"Thế nào xin quyết một bài cho xong."
Rằng: "Ta có ngựa truy phong,
"Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi.
"Thừa cơ lẻn bước ra đi,
1110. "Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn.
"Dù khi gió kép, mưa đơn,
"Có ta đây cũng chẳng can cớ gì !"
Nghe lời nàng đã sinh nghi,
Song đà quá đỗi, quản gì được thân.
1115. Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu !
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,
Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.
Đêm thu khắc lậu canh tàn,
1120. Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.
Lối mòn cỏ nhợt màu sương,
Lòng quê đi một bước đường, một đau.
Tiếng gà xao xác gáy mau,
Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng.
1125. Nàng còn thổn thức gan vàng,
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào !
Một mình khôn biết làm sao,
Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng.
Hóa nhi thật có nỡ lòng,
1130. Làm chi giày tía, vò hồng, lắm nau !
Một đoàn đổ đến trước sau,
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời.
Tú bà tốc thẳng đến nơi,
Hăm hăm áp điệu một hơi lại nhà.
1135. Hung hăng chẳng nói chẳng tra,
Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi bờị
Thịt da ai cũng là người,
Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau.
Hết lời thú phục, khẩn cầu,
1140. Uốn lưng thịt đổ, cất đầu máu sa.
Rằng: "Tôi chút phận đàn bà,
"Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.
"Bây giờ sống thác ở tay,
"Thân này đã đến thế này thì thôi !
1145. "Nhưng tôi có sá chi tôi,
"Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ?
"Thân lươn bao quản lấm đầu,
"Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa !"
Được lời mụ mới tùy cơ,
1150. Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu.
Bày vai có ả Mã Kiều,
Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan.
Mụ càng kể nhặt, kể khoan,
Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha.
1155. Vực nàng vào nghỉ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:
"Thôi đà mắc lận thì thôi !
"Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh ?
"Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
1160. "Một tay chôn biết mấy cành phù dung !
"Đà đao lập sẵn chước dùng,
"Lạ gì một cốt một đồng xưa nay.
"Có ba mươi lạng trao tay,
"Không dưng chi có chuyện này, trò kia !
1165. "Rồi ra trở mặt tức thì,
"Bớt lời, liệu chớ sân si thiệt đời !"
Nàng rằng: "Thề thốt nặng lời,
"Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !"
Còn đương suy trước, nghĩ sau,
1170. Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào.
Sở Khanh lên tiếng rêu rao:
"Nọ nghe rằng có con nào ở đây.
"Phao cho quyến gió rủ mây,
"Hãy xem có biết mặt này là ai ?"
1175. Nàng rằng: "Thôi thế thì thôi !
"Rằng không, thì cũng vâng lời rằng không !"
Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
Bước vào, vừa rắp thị hùng ra tay,
Nàng rằng: "Trời nhé có hay !
1180. "Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai ?
"Đem người giẩy xuống giếng thơi,
"Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !
"Còn tiên "tích việt" ở tay,
"Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ?"
1185. Lời ngay, đông mặt trong ngoài,
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương !
Phụ tình án đã rõ ràng,
Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui.
Buồng riêng, riêng những sụt sùi:
1190. "Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho thân.
"Tiếc thay trong giá trắng ngần,
"Đến phong trần, cũng phong trần như ai !
"Tẻ vui cũng một kiếp người,
"Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru !
1195. "Kiếp xưa đã vụng đường tu,
"Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi !
"Dẫu sao bình đã vỡ rồi,
"Lấy thân mà trả nợ đời cho xong !"
Truyện Kiều | Truyện Kiều

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên