632 Thánh Vịnh 70 - Thiên Chúa Công Minh
275 Thánh Vịnh 1 - Tin Cậy Vào Chúa
554 Thánh Vịnh 90 - Xin Ở Cùng Con
439 Thánh Vịnh 102 - Chúa Từ Bi, Khoan Nhân
236 Thánh Vịnh 125 - Thiên Chúa Đại Lượng
627 Lời Kinh Mân Côi
590 Thánh Vịnh 23 - Dòng Dõi Tìm Chúa
32 Thánh Vịnh 84 - Xin Chùa Tỏ Lòng Từ Bi
364 Thánh Vịnh 28 - Tiếng Chúa Uy Hùng
73 Đường Lối Chúa
617 Thánh Vịnh 136 - Thương Nhớ Gierusalem
740 Thánh Vịnh 115 - Lãnh Chén Cứu Độ
514 Thánh Vịnh 122 (123) - Ngước Mắt Nhìn Chúa
745 Thánh Vịnh 144 - Chúa Mở Bàn Tay 2
629 Thánh Vịnh 89 - No Say Tinh Chúa 2 - CN28B
680 Thánh Vịnh 92 - Chúa Là Vua
259 Thánh Vịnh 24 - Vươn Linh Hồn Lên Tới Chúa
548 Thánh Vịnh 137 - Đàn Ca Mừng Chúa
555 Thánh Vịnh 26 - Chúa Là Sự Sáng 2
771 Thánh Vịnh 102 - Chúa Từ Bi, Khoan Nhân
777 Thánh Vịnh 115 - Chén Chúc Tụng
778 Thánh Vịnh 29 - Thiên Chúa Giải Thoát
792 Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen!
573 Thánh Vịnh 137 - Chúa Đã Nhậm Lời Cầu
696 Thánh Vịnh 39 - CN 20 TN-C
697 Thánh Vịnh 112 - Ngợi Khen Chúa
807 Thánh Vịnh 145 - Hồn Ơi, Ca Tụng Chúa
5042 Alleluia - Lễ Các Thánh Tử Đạo
68 Thánh Vịnh 39 - Này Con Xin Đến
371 Thánh Vịnh 111 - Sự Sáng Người Công Chính
614 Chúa Rộng Lượng Từ Bi
824 Ca Tiếp Liên (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
407 Chúc Tụng Chúa
412 Thánh Vịnh 68 - Lượng Cả Đức Từ Bi
421 Thánh Vịnh 85 - Thiên Chúa Thiện Hảo
717 Thánh Vịnh 64 - Chúa Khơi Nguồn Sống CN15A
431 Thánh Vịnh 137 - Chúa Đã Nhậm Lời
432 Thánh Vịnh 62 - Linh Hồn Con Khao Khát
443 Thánh Vịnh 24 - Chúa Công Minh Nhân Hậu
653 Thánh Vịnh 22 - Mục Tử Đời Tôi
0 Chúa Là Sự Sáng 2
223 Thánh Vịnh 130 - Cậy Trông Nơi Chúa
836 Thánh Vịnh 8 - Thiên Chúa Siêu Việt
839 Thánh Vịnh 24 - Đường Lối Chúa
493 Thánh Vịnh 115 - Trước Thiên Nhan Chúa
841 Thánh Vịnh 30 - Con Xin Phó Thác
501 Thánh Vịnh 21 - Bởi Vì Chúa
5128 Chúa Là Sự Sáng
5129 Alleluia - Lễ Cầu Hồn
5130 Vì Công Nghiệp Con Chúa
5131 Chúa Khoan Nhân
5135 Bộ Lễ Sám Hối
5140 Alleluia - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
10001 Toàn Tập Thánh Lễ Cầu Hồn NTM 2018
208 Thánh Vịnh 115 - Trước Thiên Nhan Chúa 2
5022 Ơn Cứu Độ Tỏ Hiện
5024 Lễ Vật Thơ Nhi
854 Thánh Vịnh 91 - Phúc Đức Người Công Chính
858 Thánh Vịnh 117 - Ngày Chúa Lập Ra
643 Thánh Vịnh 32 - Phúc Thay Dân Tộc Chúa 2
5046 Thánh Vịnh 95 - Người Ngự Đến
5048 Kinh Tin Kính - Các Thánh Tông Đồ
68 Thánh Vịnh 39 - Này Con Xin Đến
371 Thánh Vịnh 111 - Sự Sáng Người Công Chính

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên